Szukaj

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2023

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w: serwisie internetowym umieszczonym na stronie internetowej mamove.pl   należącej do Anny Bulczak oraz Krzysztofa Bulczak, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ZP MED s.c. Anna Bulczak, Krzysztof Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia, NIP 9581717677, REGON 389403009 oraz w innych serwisach internetowych działających w w/w domenie  – zwanych dalej łącznie „Serwisem” – pełniącym funkcje sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów.

 1. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystanie z udostępnianych w nim Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), które odbywa się na mocy umowy (dalej „Umowa”) zawieranej pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu, w tym Rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Anna Bulczak oraz Krzysztof Bulczak, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ZP MED s.c. Anna Bulczak, Krzysztof Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia, NIP 9581717677, REGON 389403009.

II  DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem mamove.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 4. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.
 5. Konsument – Klient, o którym mowa w pkt II.4 dokonujący  z przedsiębiorcą, w tym Sprzedającym czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 6. Sklep Internetowy – wydzielona część Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży.
 7. Sprzedający lub Administrator Serwisu – Anny Bulczak oraz Krzysztof Bulczak, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ZP MED s.c. Anna Bulczak, Krzysztof Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia, NIP 9581717677, REGON 389403009 adres poczty elektronicznej: kontakt@mamove.pl.
 8. Umowa na newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, lub ii) bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie fizycznym.
 10. Umowa – Umowa na korzystanie z serwisu lub Umowa na newsletter lub Umowa sprzedaży.
 11. Produkty – towary i usługi sprzedawane za pośrednictwem Serwisu.
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym funkcjonalności Sklepu internetowego.
 2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zakupu Produktów oraz zapoznania się z treściami publikowanymi w ramach Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • podstawowe funkcjonalności Serwisu,
  • minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • zasady polityki ochrony danych osobowych,
  • zasady zmiany Regulaminu.
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
 1. Informacje o Produktach podane w Serwisie w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Administrator Serwisu przyjmuje i realizuje zamówienia na Produkty wyłącznie na terenie Polski.
 3. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 4. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 5. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
 6. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
 7. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 9. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu

IV PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora Serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 2. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu.
 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę na korzystanie z serwisu z 14 dniowym terminem wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy sprzedaży.
 4. Umowa o newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy o newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 6. Do umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia pkt VII niniejszego Regulaminu.
 7. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, korzystania z usługi newsletter niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome lub innej, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

V PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży nie wymaga posiadania Konta.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru Produktów, które oznaczone są jako „dostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
 3. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 4. W trakcie procedury zamawiania – do momentu naciśnięcia przycisku “zamawiam”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru i oznaczonych przez Administratora jako wymagane tj.: imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Administratora Serwisu w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Administrator Serwisu informuje o tym fakcie Użytkownika drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej zapłacona przez Użytkownika).
 8. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez Administratora Serwisu zamówienia Użytkownika do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części zamówienia, Umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części zamówienia.
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

VI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty Zamówienia w biurze sklepu pod adresem: Gdynia, ul. Słowicza 1/1 po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt Użytkownika. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 3. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie zamówienia realizowane były w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia:
  • wpływu na rachunek bankowy Administratora Serwisu pełnej kwoty ceny za Produkt – w przypadku wyboru metody płatności z góry,
  • zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem.

VII CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 2. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za zamówione Produkty. W celu dokonania płatności z góry Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora Sklepu lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.
 3. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności za pobraniem, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić kwotę ceny za zakupiony Produkt w chwili jego odbioru.

VIII UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta,  Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony Produkt, usługę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter od dnia zawarcia umowy.
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez oświadczenie, które  musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki, a w przypadku Umowy na korzystanie z serwisu i Umowy na newsletter od zawarcia umowy przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza (LINK) odstąpienia od umowy. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza, który jest też załącznikiem do niniejszej Umowy, jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.
 4. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności podał numer konta bankowego, w tym z użyciem formularza odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora Serwisu, Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, za wyjątkami wskazanymi w ustawie o prawach konsumenta.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. W chwili odbioru Produktu Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta poprzez formularz kontaktowy lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@mamove.pl W przypadku, gdy kurier odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Serwisu zgodnie z podanymi wyżej danymi teleadresowymi.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Użytkownika wynikających z Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub z niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@mamove.pl Użytkownik w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać przyczynę reklamacji.
 3. Administrator Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
 4. Protokół reklamacyjny, który należy dołączyć do reklamowanego Produktu można pobrać tutaj.
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać jego naprawy lub wymiany. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym Użytkownik powiadomił Administratora Serwisu najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Administrator Serwisu zaakceptował. 
 6. Administrator Serwisu może dokonać wymiany Produktu, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Administrator Serwisu może dokonać naprawy Produktu, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora Serwisu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Administratora Serwisu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

X REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres: W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: kontakt@mamove.pl.W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 3. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych.

XI DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest: Anna Bulczak oraz Krzysztof Bulczak, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ZP MED s.c. Anna Bulczak, Krzysztof Bulczak z siedzibą przy ul. Robotniczej 23, 81-180 Gdynia, NIP 9581717677, REGON 389403009.
 2. Można się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy.
 3. Organizator oświadcza, że dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Organizatora, następujące dane Uczestnika: imię nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem i podania przez niego w zamówieniu danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez Organizatora; cele te i zakres określają postanowienia niniejszego Regulaminu. Poucza się niniejszym, że Zamawiający ma dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
  1. uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie przed podaniem tego adresu:
  2. poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),
  3. podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z Regulaminem,
  4. podał informację o źródle danych,
  5. poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych,
  6. poinformował o uprawnieniach Uczestnika wynikających z przepisów RODO. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tutaj. kontakt@mamove.pl . Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. w celu obsługi odstąpienia od umowy – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy z konsumentem, jeżeli dotyczy;
 2. w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy obejmującej wykonanie obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji producenta – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy, jeżeli dotyczy;
 3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 4. dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom w przypadku reklamacji dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami,
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres obsługi zwrotu lub reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jako że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 2. Użytkownikowi Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora Serwisu w celu przyjęcia i obsługi odstąpienia od umowy lub reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.

XII ZASADY UMIESZCZANIA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w wyznaczonych przez Administratora Serwisu Treści Użytkownika o ile są one zgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu polegające na zamieszczaniu Treści Użytkownika, ich ocenie oraz komentowaniu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za Treści Użytkownika zamieszczane w Serwisie.
 4. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik gwarantuje, że będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Administratorowi Serwisu lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z Treściami Użytkownika, Użytkownik związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Administratora Serwisu lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Administrator Serwisu lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.
 5. Treści Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
 • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników,
 • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
 • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 • treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
 • treści o charakterze pornograficznym.
 1. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie odnośników do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w ustępie powyżej.
 2. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłączonej i nieograniczonej terytorialnie licencji na publikowanie Treści Użytkownika w sieci Internet oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Administratora Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Administratora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Administratora Serwisu. Licencja ta udzielana jest na czas nieokreślony i nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania umowy na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 3. Zamieszczając w ramach Treści Użytkownika swój wizerunek Użytkownik wyraża zgodę na publikację tego wizerunku przez Administratora Serwisu w ramach Serwisu oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Administratora Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Administratora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Administratora Serwisu.
 4. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do usuwania, modyfikowania lub przenoszenia w ramach Serwisu wszelkich Treści Użytkownika w każdym czasie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Użytkownika.

XIII OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Administrator Serwisu  udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Strony Internetowej zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Strona Internetowa i jej zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość”) są chronioną prawem autorskim własnością Administratora Serwisu lub licencjodawców. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które Organizator dostarcza Uczestnikom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
 3. Udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej materiały opatrzone znakiem „Copyright © Zaufaj Położnej Anna Bulczak” chronione są prawami autorskimi na rzecz Anny Bulczak. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 4. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 5. Użytkownicy Strony Internetowej zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 6. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Strony Internetowej) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za „utwór” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Wszelkie spory, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową, których Stronom nie uda się załatwić na drodze pozasądowej, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów: sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.). 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Sprzedający  może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Sprzedającego, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Sprzedającego. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach,  poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach z użyciem poczty e-mail na 14 dni przed wejściem w życie zmian i w terminie 14 dni mają możliwość rozwiązania umowy na korzystanie z serwisu z końcem tego terminu.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.
 7. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.